Da li je baš u svim situacijama rada obavezno štampanje papirnog računa?

U skladu sa Pravilnikom o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 99/21) obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun idaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u štampanoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o fiskalizaciji.

Obveznik fiskalizacije može fiskalni račun iz stava 1. ovog člana dostaviti elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca dobara, odnosno korisnika usluge.

Izuzetno od navedenog, obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u elektronskoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona.

U slučaju kada je kupac proizvoda poljoprivredno gazdinstvo, na izdatom računu je potrebno da bude iskazan broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG). Budući da BPG nije predviđen u šifarniku identifikacije kupca, da li je u tom slučaju ispravno navesti JMBG (šifra 11) vlasnika poljoprivrednog gazdinstva? Ili je ipak neophodno pored fiskalnog računa odštampati i „gotovinski“ račun sa iskazanim BPG?

U e-fiskalizaciji račun sa identifikacijom kupca se smatra onim računom koji sadrži identitet kupca. U polje ”buyerId” tkz. PIB kupca, kasir upisuje jedinstveni identifikacioni broj koji može biti poreski ili bilo koje druge legitimacije prema ponuđenom šifrarniku.

U polje ”buyerCostCenterId” tkz Opciono polje kupca, kasir upisuje alfanumeričku oznaku dokumenta koji bliže određuje namenu za koju račun služi.

Šifrarnik se koristi unosom namenskog broja iz opisa i broja posle dvotačke.

U konkretnom slučaju u navedeno polje unosi se šifra 11: JMBG – domaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om.

Related Posts