Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu

Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 49.32 Taksi prevoz 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa 61 Telekomunikacije 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i […]