Opširno – Šta uraditi kada dođe do prekida Internet veze?

U slučaju prekida Internet veze obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti PU podatke o izdatim fiskalnim računima odmah po uspostavljanju Internet veze, a najkasnije u roku pet dana od dana izdavanja računa. Kako loša Internet konekcija nije retkost, proizvođači softvera su pri izradi softverskog rešenja imali to na umu pa su omogućili da program za elektronsku fiskalizaciju automatski […]

Avansi i povrat novca

kako će se evidentirati virmanska uplata koja je starija od izdavanja fiskalnog računa Avans Prodaja? U slučajevima kada je kupac virmanski uplatio robu ili uslugu, a prodavac nije dobio evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog tog dana, obveznik fiskalizacije dužan je sledećeg radnog dana izdati fiskalni račun Avans Prodaja (AP) koji sadrži datum uplate. ESIR […]

Da li je baš u svim situacijama rada obavezno štampanje papirnog računa?

U skladu sa Pravilnikom o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 99/21) obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun idaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u štampanoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa […]

Šta u slučaju prodaje Diplomatsko-konzularnom predstavništvu?

U slučaju prodaje Diplomatsko-konzularnom predstavništvu (DKP) i međunarodnim organizacijama (MO), u fiskalni račun će se unositi PIB kada je kupac ambasada ili međunarodna organizacija za službene potrebe (SNPDV), kao i broj obrasca SNPDV- Službenog naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez pdv. Za kupovinu za lične potrebe (LNPDV) Diplomatsko-konzularnog predstavnika (DKP) i […]

Par pravila

Da li pri svakom prometu morate da izdate i predračun? Predračun je fiskalni dokumet koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo. Svrha predračuna je da obavesti kupca dobara, odnosno korisnika usliuga o podacima od značaja za budući promet na malo, tj. budući primljeni avans za […]

Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu

Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 49.32 Taksi prevoz 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa 61 Telekomunikacije 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i […]

U čemu je prednost novog Sistema?

Prednost novog sistema je što će klasičan fiskalni račun na termalnom papiru koji brzo bledi biti zamenjen elektronskim fiskalnim računom. Ako bi sve to bilo dobro primenjeno, smanjio bi se obim dokumentacije s kojom privrednici moraju da barataju a samim tim i pojednostavilo poslovanje. A ako se stvari dalje zakomplikuju, onda će privrednici imati još […]

Analitika, kvar i nadogradnja…

Da li mogu iz kuće da pristupim izveštajima i analitici? Naravno. Omogućili smo da korisnici mogu da se sa istim korisničkim podacima uloguju preko svog kućnog računara i da imaju uvid u poslovne aktivnosti svoje ordinacije. U slučaju kvara da li je moguće dobiti zamenski uređaj? Uređaj ima garanciju od dve godine a s obzirom […]

Šta kada se prekine veza?

Kakva je procedura u slučaju prekida Internet veze? Ako dođe do prekida Internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično odmah nakon uspostavljanja Internet veze, a najkasnije pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.

Šta može da se koristi kao fiskalni urađaj?

Da li kao elektronski fiskalni uređaj mogu da koristim i računar, tablet ili mobilni telefon? Ukoliko se opredelite za upotrebu navedenih uređaja potrebno je instalirati softver za kasu, lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element. Potreban je i običan ili termalni štampač. Da li mi je potrebna kasa ili mogu da koristim neki drugi […]

Procesor fiskalnih računa

Šta je procesor fiskalinih računa? Procesor fiskalnih račun (PFR), je element elektronskog fiskalnog uređaja, koji može biti hardverski i/ili softverski prema konstrukciji, a prema lokaciji na kojoj funkcioniše može biti : lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) ako je na lokaciji izdavanja računa (u okviru kog imamo i razvojni L-PFR); ili virtualni (V-PFR) ako je u […]